top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Mentes és Társai Kft. 
általános adatkezelési tájékoztatója

Ki az Adatkezelő és mi a jelen tájékoztató célja?

 

A Mentes és Társai Kft.  (székhely: 1191 Budapest, Attila u. 36-38.,  cégjegyzékszám: 01-09-367013, adószám: 12006319-2-43, telefonszám: +361 280 7076, e-mail: info@mentesestarsai.hu, önállóan képviseli: Mentes László József ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő: Takács Nikolett, takacs.nikolett@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tesz eleget a GDPR 13. és 14. cikke által előírt, személyes adat kezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének és tájékoztatja az érintetteket összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Az átlátható tájékoztatás érdekében

 • a jelen tájékoztató kérdés-felelet formátumú,

 • az Ön jogai és joggyakorlásának részletei a következő fejezetben kaptak helyet,

 • külön fejezet foglalkozik az adatbiztonsággal kapcsolatban végzett szervezési és technikai intézkedésekkel,

 • az Adatkezelő által végzett, az Ön, mint weboldal felhasználó, érdeklődő, vagy ügyfél szempontjából releváns egyes adatkezelések leírásai működési területekhez rendeltek, rövidek, tömörek és táblázatokat tartalmaznak, ahol ez észszerű volt.

 

Milyen jogok illetik meg az érintetteket?

 

Az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@mentesestarsai.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő székhelyének címére, vagy az adatvédelmi tisztviselő számára címzett, fenti elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Bp., Pf. 9.), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz is.

 

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Adatkezelő?

 

Az Adatkezelő fizikai, logikai/informatikai és adminisztratív adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatok védelme érdekében. A logikai/informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik-e adattovábbítás az adatkezelések során?

 

Adatok továbbítása történik a következő címzettek számára az alább meghatározott célokból:

 

Gépjármű importőr felé:

 • Porsche Hungária Kft.

 • cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

 • adatvédelmi tisztviselő: Kovács Zoltán (e-mail cím: dpo@porschehungaria.hu; tele-fon: +36 1 451 5254).

 • a Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon

 

Gépjármű gyártó felé:

 

A Volkswagen által gyártott gépjárművek nagy- és kiskereskedelemével, banki szolgáltatásokkal, illetve információtechnológiai rendszerfejlesztésekkel foglalkozó Porsche Holding GmbH (Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, tel.: 0662 4681-0, e-mail: holding@​porsche.co.at; www.porsche-holding.com) felé.

 

Az adatok címzettek számára történő továbbításának egyes céljai a következők:

 

 • Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:

  • érintettet megillető egyes jogosultságok biztosítása és szolgáltatások teljesítése,

  • érintett megrendelésének teljesítése,

  • érintett érdekeinek érvényesítése (így különösen a gépjárműhöz kapcsolódó jótállás, Garancia4 és Mobilitásgarancia szolgáltatások teljesítése)

  • egyeztetés a gépjármű gyártójával,

  • későbbi igényérvényesítés,

 

 • Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:

  • érintett megrendelésének teljesítése,

  • egyeztetés a gépjármű gyártójával,

  • későbbi igényérvényesítés,

 

 • Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:

  • érintetti későbbi igényérvényesítés.

 

 • Online gépjármű foglalás célja

 

 • Mobilitásgaranciával és jótállással kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:

  • jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése

 

 • Amennyiben az érintett részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését az Adatkezelőn keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait az Adatkezelő átadja az érintett által megjelölt, kiválasztott finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az érintett adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat az érintett részletes tájékoztatást, az Adatkezelő pedig tipikusan adatfeldolgozóként jár el az adatkezelés (adatfeldolgozás) során.

 

 • Amennyiben az érintett a gépjárművásárláskor az Adatkezelőn keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, az Adatkezelő az érintett által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az érintett adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az érintett adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

 

 • Jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján az Adatkezelő köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, az érintettek adatainak adatvédelmi hatóság részére történő átadása válik szükségessé.

 

 • Adattovábbítás történhet adott adatkezelés kapcsán az Adatkezelő számára feladatot ellátó adatfeldolgozó számára. Adatkezelő az adatfeldolgozó partnereket gondosan választja ki, és az adatfeldolgozók megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az érintett adatainak a kezelése összhangban legyen a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályok előírásaival.

  • Adatfeldolgozói feladatokat lát el különösen, de nem kizárólagosan a Porsche Hungária Kft. a következő adatfeldolgozások kapcsán:

   • elégedettség mérés értékesítést követően,

   • elégedettség mérés végzett szerviz-tevékenységek kapcsán (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása)

   • marketing akciók lebonyolítása

   • hírlevél küldés.

 

 • Gépjármű vásárlása, valamint szervizesemények kapcsán, az importőri/nagykereskedői szerepkört ellátó  Porsche Hungaria Kft. folyamatainak, valamint szerződésben vállalt kötelezettségeinek vizsgálata, értékelése és ellenőrzése céljából az Adatkezelő hozzáférést biztosít a Porsche Holding GmbH (Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, tel.: 0662 4681-0, e-mail: holding@porsche.co.at; www.porsche-holding.com) részére az informatikai rendszerben tárolt ügyféladatokhoz, úgy mint a természetes személy ügyfél nevéhez, címéhez (nem természetes személy ügyfél esetében az ügyfél nevéhez és székhelyének címéhez), valamint a gépjármű azonosító adataihoz a harmadik fél, a Porsche Holding GmbH jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) jogalappal. Az audit folyamatokhoz kapcsolódó adatkezelést a Porsche Holding GmbH önálló adatkezelőként végzi, az audit elvégzéséhez szükséges legkevesebb, szúrópróbaszerűen kiválasztott személyes adatokat kizárólag a fenti célból, a feltétlenül szükséges mértékben ismeri meg és kezeli, kizárólag az ebből a célból meghatalmazott munkavállalói és/vagy adatfeldolgozói által, és kizárólag a szükséges ideig, de legfeljebb 4 évig tárolja az audit dokumentáció részeként, amennyiben szükség mutatkozik a hozzáférésen túl az adatok rögzítésére is. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ezért az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. További részletes tájékoztatás a Porsche Hungaria Kft-től, illetve a Porsche Holding GmbH-tól kérhető.

 

A weboldal működésével, sütikkel kapcsolatban kihez kell fordulni?

 

A weboldalat és annak aloldalait, továbbá az azokon elérhető sütiket és a süti tájékoztatót a Porsche Hungária Kft., mint adatfeldolgozó biztosítja.

 

Amennyiben a weboldal Adatvédelem / Weboldal fülön elérhető adatkezelési tájékoztató és a jelen, Adatvédelem / Vállalat fülön elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmában eltérés tapasztalható, úgy a jelen tájékoztató tekintendő irányadónak, érvényesnek, hatályosnak.

 

Milyen adatkezeléseket végez az Adatkezelő?

 

Az egyes, alább vázlatos formátumban meghatározott és témakör szerint csoportosított adatkezelések részletesebb magyarázatai a kereskedésben/szervizben papír alapon is megtalálhatók, valamint az érintett kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára. Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás történik?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

OPERATÍV MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés

Cél: az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek: minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér

Adatkategória: név, e-mail cím / levelezési cím / telefonszám, kérdés tartalma

Időtartam: cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

Mód: elektronikusan, telefonon és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, megállapodáson alapuló kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Cél: az érintettel történő kapcsolattartás a megállapodás teljesítésével kapcsolatban, így például a felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Jogalap: az adatkezelés megállapodáson alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), vagy ha az érintett képviselő, kapcsolattartó, úgy jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, megállapodás teljesítése céljából a kapcsolattartási adatai alapján beazonosítható

Adatkategória: név, e-mail cím / levelezési cím / telefonszám, megkeresés időpontja, tartalma

Időtartam: elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az Adatkezelő az érintettel történő, megállapodás teljesítésével összefüggő kapcsolatfelvételre és/vagy kapcsolattartásra felhatalmazhatja az adatfeldolgozóját, a Porsche Hungária Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27., adatvédelmi tisztviselő: Kovács Zoltán, e-mail cím: dpo@porschehungaria.hu; telefon: +36 1 451 5254) vállalkozást. Ezen túlmenően az érintett adatait az adatfeldolgozó által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: érintettek

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés adatkezelés

Cél: az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás, termék (pl. gépjármű, alkatrész, stb.) felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítése

Jogalap: Adatkezelő üzletszerzési célú jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban ügyfele volt az Adatkezelőnek, és aki felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indít

Adatkategória: név, cím/levelezési cím, telefonszám, korábbi szolgáltatás, termék témája, kapcsolódó új szolgáltatás, termék témája, megkeresés időpontja, módja

Időtartam: tiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig (pl. már nincsen olyan járműve, amely kapcsán a szervizelési szolgáltatás releváns lenne), vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az Adatkezelő az üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés feladatával felhatalmazhatja az adatfeldolgozóját, a Porsche Hungária Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27., adatvédelmi tisztviselő: Kovács Zoltán, e-mail cím: dpo@porschehungaria.hu; telefon: +36 1 451 5254) vállalkozást, ebben az esetben az adatfeldolgozó keresi meg az érintettet. Ezen túlmenően az érintett adatait az adatfeldolgozó által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: érintettek

 

Szerződésen kívüli károkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

Cél: károkozással kapcsolatos igényérvényesítés

Jogalap: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő számára szerződésen kívül kárt okozott, vagy ilyen károkozás kapcsán beazonosítható (pl. tanú).

Adatkategória: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, károkozás adatai

Időtartam: az igényérvényesítés időtartama, illetve a követelés elévülésének időtartama, de max. a káreseményről való tudomásszerzést követő ált. polg. jogi. elévülési idő (5 év)

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az érintett adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: érintettek, saját nyilvántartás, közhiteles nyilvántartás

 

Bírság, pótdíj, egyéb díj továbbszámlázásával kapcsolódó adatkezelés

Cél: a kártalanítás, az igényérvényesítés

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogi igényének érvényesítésében ölt testet.

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki bérbe vett vagy tesztvezetésre átvett járművel szabálysértést követett el, vagy pótdíj, egyéb díjjal járó szabálysértést követett el.

Adatkategória: név, (lak)cím, telefonszám, szabálysértés adatai, tesztvezetésre jelentkezés vagy bérleti szerződés egyéb adata

Időtartam: az igényérvényesítés időtartama, illetve a követelés elévülésének időtartama, de max. a káreseményről való tudomásszerzést követő ált. polg. jogi elévülési idő (5 év)

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek, saját nyilvántartás, közhiteles nyilvántartás

 

Hozzájáruló nyilatkozatokban rögzített adatokkal összefüggő adatkezelés

Cél:az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Adatkategória: név, szül. hely, idő, a nyilatkozatban megjelölt egyéb adat

Időtartam: hozzájárulás visszavonásáig/törlésiga hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Adatfeldolgozás: az érintett adatait és a hozzájárulás adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél:az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Jogalap: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő munkavállalójának magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

Adatkategória: Lásd részletesen a panaszfelvételi jegyzőkönyv, vásárlók könyvének adatkategóriáját

Időtartam: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)

Jogalap: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapul

Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa

Adatkategória: név, telefonszám, e-mail cím, cím, gépjármű adatai (alvázszám, rendszám, motorszám, megtett km), igénybe vett szolgáltatások adatai (időpont, szolgáltatás megnevezése, stb), egyéb megrendelések (pl. alkatrész, kiegészítő, stb.) adatai, adatkezelési hozzájárulások adatai, érintettel összefüggő egyéb rögzített adatok

Időtartam: utolsó adatrögzítéstől, adatmódosítástól számított 10 évig

Mód: elektronikusan történik

Adatfeldolgozás: az érintett adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: érintettek

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés

Cél: Bizonyítás, nyomonkövetés

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) a későbbi bizonyítás, vagy ha jogszabály előírja a jegyzőkönyv felvételét, akkor jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki jegyzőkönyvben rögzített adatok alapján beazonosítható.

Adatkategória: név, átadott-átvett dolog megjelölése, időpont, helyszín, aláírások, tanúk adatai

Időtartam: Általános elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: papír alapon, manuálisan

Forrás: Érintettek

ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

Tesztvezetésre (próbaútra) történő jelentkezés

Cél: az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén (felelősségvállaló nyilatkozatban meghatározottak be nem tartása esetén) kapcsolatfelvétel és –tartás

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), hogy a gépjárművet olyan személy vezesse, aki a tájékoztatót, felelősségvállaló nyilatkozatot elolvasta, tudomásul vette, és akit járművezetői engedélye feljogosítja. Jogos érdek továbbá az Adatkezelő jogainak járművezetővel szemben történő érvényesítése, amennyiben a nyilatkozatban meghatározottakat a járművezető megszegi és ezzel kárt okoz

Érintettek: Minden természetes személy, aki tesztvezetésre kíván jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz

Adatkategória: járművezető (érintett) neve, járművezető tagsága (dolgozó / családtag), járművezető címe, járművezető telefonszáma, járművezető jogosítványának száma, járművezető jogosítványának kategóriája, gépjármű adatai, jármű átadás és visszavétel adatai, vezetett km, próbaút / tesztvezetés egyéb részletei, aláírás

Időtartam: hat hónap, de maximum elévüléséig tart. (Adatkezelő tapasztalata az, hogy 6 hónapon belül érkeznek hatósági (rendőrségi) megkeresések egy-egy érintett által elkövetett szabálysértés kapcsán, így ezért nem törli az adatokat a cél megvalósulását követően azonnal)

Mód: jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) adatkezelés. Az ajánlatot adó Munkatárs adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdekéből (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) történik.

Érintettek: Minden természetes személy, aki az ajánlat adatai alapján beazonosítható, beazonosított (ajánlat címzettje, Munkatárs).

Adatkategória: név, telefonszám, email cím, ajánlat részletei, ajánlatot adó neve, ajánlat időpontja

Időtartam: az ajánlat érvényességi időtartamában, vagy ha Adatkezelő jogos érdeke az érvényességi időn túli adatkezelés, úgy a jogos érdek megszűnéséig tart. Érvényességi időn belüli elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig tart.

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az érintett adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: Érintettek

 

Használtautó beszámítás lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

Cél: autóbeszámítási igény és a megállapodott ár dokumentálása, későbbi bizonyítása és kapcsolattartás

Jogalap: megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), a kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapul

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki használt gépjárművet szeretne beszámítani vásárolni kívánt gépjármű vételárába

Adatkategória: név, cím, telefonszám, e-mail cím, beszámítandó gépjármű

adatai, finanszírozás adatai, ajánlott beszámítási ár, megállapodott beszámítási ár, vásárolni kívánt jármű adatai

Időtartam: 8 évig

Mód: elektronikusan, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az érintett adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: érintett

 

Adásvételi előszerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: megállapodás rögzítése arról, hogy Adatkezelő és érintett adásvételi szerződést kötnek

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), képviselők, kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja

Érintettek: Minden természetes személy, aki az adásvételi előszerződés adatai alapján beazonosítható, beazonosított (vevő, eladó, vagy ezek képviselője)

Adatkategória: ügyfélkód, név, szül. hely, idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai, vételár és fizetési feltételek, jogok és kötelezettségek, keltezés, aláírások

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig, vagy ha nem került kiállításra számviteli bizonylat, úgy a jogviszony megszűnését követő általános polgári jogi elévülési időben (5 évig)

Mód: elektronikusan és papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az érintett adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: érintett

 

Adásvételi szerződés megkötéssel összefüggő adatkezelés

Cél: a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), képviselők, kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, aki az adásvételi szerződés adatai alapján beazonosítható, beazonosított (vevő, eladó, vagy ezek képviselője).

Adatkategória: ügyfélkód, név, szül. hely, idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, cím, gépjármű adatai, vételár és fizetési feltételek, jogok és kötelezettségek, keltezés, aláírások

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig

Mód: elektronikusan és papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az érintett adásvételi szerződésének adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Adattovábbítás: Adatkezelő az érintetti adatokat továbbítja az importőr Porsche Hungária Kft., mint ebben az esetben önálló adatkezelő felé a mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén az érintettet megillető jogok aktiválása és érvényesítése céljából. Rendszerint a gépjármű gyártól történő megrendelése során a gyár felé továbbítani kell a megrendelő ügyfél adatait abból a célból, hogy szükség esetén a gyár önállóan is meg tudja keresni a vásárlót, pl. gyári visszahívások lebonyolítása esetén még akkor is, ha az importőr vagy a márkakereskedő már nem érhető el.

Forrás: Érintettek

 

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél:a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), képviselők, kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kötött bérleti szerződés alapján beazonosítható, beazonosított (bérlő, bérlő képviselője, Munkatárs).

Adatkategória: Bérlő neve, bérlő szül. helye, ideje, lakcíme, állampolgársága, másodvezető neve, szül. hely, idő, jogosítvány száma, érvényessége, bérlő szem. ig. vagy  útlevél száma, jogosítvány száma, bérbeadott gépkocsi fajtája, rendszáma, alvázszáma, kötelező bizt. jelzése, átadott tartozékok jelzése, Casco jelzése, üzemanyagszint, km óra állásai (kivitel, bevitel), használati idő, hosszabbítás, napi összeg, teljes bérleti díj, önrész mértéke, fizetés módja, munkalap száma, keltezés, aláírás

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az érintett adásvételi szerződésének adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: Érintettek

 

MARKETINGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

Cél:a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, Reklámtörvény 6. §)

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Adatkategória: Név, e-mail cím, feliratkozás/hozzájárulás időpontja

Időtartam: Leiratkozásig, törlésig

Mód: feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan, küldés elektronikusan, automatizáltan, leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatfeldolgozás: a feliratkozás lebonyolításához, a hírlevelek kiküldéséhez, statisztikák vezetéséhez, a leiratkozás végrehajtásához az Adatkezelő igénybe veszi az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszert és szolgáltatását.

Forrás: Érintettek

 

eDM küldés adatkezelésének

Cél:a címzett érintett tájékoztatása az Adatkezelő Partnerének legújabb akcióiról, szolgáltatásairól, termékeiről, gépjárművekkel kapcsolatos hírekről

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, Reklámtörvény 6. §)

Érintettek: Minden természetes személy, aki hozzájárult eDM levél küldéséhez.

Adatkategória: Név, e-mail cím, hozzájárulás időpontja

Időtartam: Leiratkozásig, törlésig

Mód: feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan, küldés elektronikusan, automatizáltan, leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatfeldolgozás: a feliratkozás lebonyolításához, az eDM-ek küldéséhez, statisztikák vezetéséhez, a leiratkozás végrehajtásához az Adatkezelő igénybe veszi az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszert és szolgáltatását.

Forrás: Érintettek

 

Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés

Cél:a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt vesz

Adatkategória: lásd részletesen az adott nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában

Időtartam: lásd részletesen az adott nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában

Mód: jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan, sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától)

Forrás: érintettek

 

Ügyfélelégedettség mérése

Cél:a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait, igénybe vette, termékeket megvásárolta és így az ügyfélelégedettség mérés alanya (és nem tiltakozott ellene korábban).

Adatkategória: név, telefonszám, e-mail cím, kérdésekre adott válaszok

Időtartam: cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig

Adatfeldolgozás: az ügyfélelégedettség méréséhez az Adatkezelő igénybe veszi az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszert és az adatfeldolgozó ilyen irányú szolgáltatását.

Mód: elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Cél:Adatkezelő marketingje

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

ÉrintettekAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Adatkategória: érintett publikus neve, publikus fotója, publikus e-mail címe, érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés vagy más művelet eredménye.

Időtartam: Érintett kérésére törlésig

Mód: Elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

MUNKAFELVÉTELLEL, SZERVIZZEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

Szerviz időpont egyeztetés

Cél:az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Jogalap: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) adatkezelés

Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal szervizelésre

Adatkategória: függ az időpont egyeztetés módjától, de tipikusan márka, modell, rendszám, kilométeróra állás, alvázszám, igényelt szolgáltatás megjelölése, preferált dátum, preferált időpont, név, cím, telefonszám, email cím, egyeztetés időpontja

Időtartam: elévülési időben (5 évig), vagy        garanciális időben, ha az hosszabb, mint az elévülési idő, vagy importőr vagy gyár által előírt határidő, ha van ilyen

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: a szervizidőpont egyeztetéshez az Adatkezelő igénybe veszi az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszert és az adatfeldolgozó ilyen irányú szolgáltatását.

Forrás: Érintettek

Egyéb: Abban az esetben, ha az érintett a weboldal online szervizidőpont foglalás menüpontján keresztül kíván időpontot egyeztetni az Adatkezelővel, úgy abban az esetben az érintett számára kötelező regisztrálni a https://accounts.porsche-holding.com/phsid/hu/login oldalon, amelyet nem az Adatkezelő üzemeltet. Ebben az esetben az érintett a nevezett oldal adatkezelőjének adatvédelmi tájékoztatója alapján adja meg, vagy tagadja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez, valamint az Adatkezelővel történő megosztásához, vagy felé történő átadáshoz, továbbításhoz.

 

Szervizajánlattal kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett számára szervizeléssel kapcsolatos ajánlat nyújtása és az ezzel összefüggő kapcsolattartás

Jogalap: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) adatkezelés. Az ajánlatot adó Munkatárs adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdekéből (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) történik.

Érintettek: Minden természetes személy, aki az ajánlat adatai alapján beazonosítható, beazonosított (ajánlat címzettje, Munkatárs).

Adatkategória: név, telefonszám, email cím, ajánlat részletei, ajánlatot adó neve ajánlat időpontja

Adatkategória: név, telefonszám, email cím, ajánlat részletei, ajánlatot adó neve, ajánlat időpontja

Időtartam: az ajánlat érvényességi időtartamában, vagy ha Adatkezelő jogos érdeke az érvényességi időn túli adatkezelés, úgy a jogos érdek megszűnéséig tart. Érvényességi időn belüli elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig tart.

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az érintett adatait az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli az Adatkezelő.

Forrás: Érintettek

 

Szerviz sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkról

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) vagy jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki sms-ben értesül a gépjárművét érintő szerviz-információkról

Adatkategória: név, telefonszám, alvázszám, rendszám, szervizinformáció, küldés időpontja

Időtartam: törlésig vagy tiltakozásig

Mód: elektronikusan, automatizáltan

Adatfeldolgozás: a szerviz sms küldés az Adatkezelő igénybe veszi az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszert.

Forrás: érintettek

 

Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél:az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), képviselő, kapcsolattartó esetén jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását megrendeli

Adatkategória: személyazonosító adatok (érintett neve, címe), kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), gépjármű adatai (rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése, kilométeróra állás), igényelt szolgáltatás adata, igényelt kiegészítő szolgáltatások adatai, időpont, autó állapotának leírása, autó tartozékai, üzemanyagszint, kelt, aláírás

Időtartam: amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig, egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az elektronikus munkafelvétel az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek

 

Szerviz csereautóval kapcsolatos adatkezelés

Cél: érintett számára csereautó biztosítása a szervizelés idejére

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), képviselő, kapcsolattartó esetén jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelővel szerviz csereautóra kötött megállapodásban rögzített adatok alapján beazonosítható.

Adatkategória: személyazonosító adatok (név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím), kapcsolattartási adatok (telefonszám), szerviz csereautó adatai, időtartam, jogok és kötelezettségek, keltezés, aláírások

Időtartam: számviteli bizonylatként az adóévet követő 8 évig

Mód: papír alapon, de az adatok elektronikus nyilvántartási rendszerbe is bekerülnek.

Adatfeldolgozás: az adatok rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek

 

Hozom-viszem szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Cél: a gépjármű elszállítása az érintettől a javítás, szervizelés végrehajtásához, és a jármű visszaszállítása az érintett számára a javítás, szervizelés végeztével.

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), képviselő, kapcsolattartó esetén jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki igénybe veszi a hozom-viszem szolgáltatást.

Adatkategória: amennyiben külön írásos megrendelés történik a szolgáltatás igénybe vételére, úgy személyazonosító adatok (név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím), kapcsolattartási adatok (telefonszám), a gépjármű adatai, a gépjármű felvételének helyszíne és időpontja, a gépjármű visszaadásának helyszíne és időpontja, jogok és kötelezettségek, keltezés, aláírások; amennyiben külön írásos megrendelés nincsen, úgy az érintett már nyilvántartott személyazonosító és kapcsolattartási adatai, gépjármű adatai, gépjármű felvételének és visszaszállításának helyszíne, időpontja.

Időtartam: számviteli bizonylatként az adóévet követő 8 évig

Mód: elektronikus vagy papír alapon.

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek

 

Motorcserével kapcsolatos adatkezelés

Cél: jogi kötelezettség teljesítése, a motorcsere dokumentálása

Jogalap: jogi köt. teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek gépjárművében motort kellett cserélni, ezért adatait nyilván kell tartani

Adatkategória:  név, cím, új motorszám, időpont

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek

 

Gumitárolással kapcsolatos adatkezelés

Cél:a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) vagy kapcsolattartók, képviselők adatainak kezelése jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapul

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendel

Adatkategória: személyazonosítási adatok, gépjármű és gumi azonosítási adatok

Időtartam: számviteli bizonylatként adóévet követő 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek

 

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél:az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) vagy kapcsolattartók, képviselők adatainak kezelése jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapul

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az autómentés szolgáltatás során rögzített adatok alapján beazonosítható

Adatkategória: név, telefonszám, cím, rendszám, gépjármű felvételenk időpontja, gépjármű adatai

Időtartam: számviteli bizonylatként adóévet követő 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik. Az autómentést az Adatkezelő e feladattal megbízott alvállalkozója is végrehajthatja, aki ilyen esetben kezelni fogja a fenti adatokat.

Forrás: Érintettek

 

Műszaki vizsgáztatás elintézésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: gépjármű vizsgáztatás és eredetiségvizsgálat lefolytatása

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) e) pontja, közhatalmi jogosítvány gyakorlása vonatkozó szerződés alapján

Érintettek: Minden természetes személy, aki a gépjármű műszaki vizsgáztatását vagy eredetiség vizsgálatát az Adatkezelő által működtetett műszaki vizsgáztató- és eredetiségvizsgáló állomáson végezteti el, továbbá, aki a vizsgálat során beazonosítható (Munkatárs)

Adatkategória: személyazonosító adatok, gépjármű adatai (forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám, márka, típus, évjárat, futott kilométer, felszereltség) időpont, elvégző személye, azonosítója, munkalap adatai, mert Adatkezelő az NKH rendszerén túl munkalapot nyit

Időtartam: 8 évig

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik. Az adatok az NKH, mint önálló adatkezelő nyilvántartási rendszerébe is rögzítésre kerülnek.

Mód: elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés

Cél:az érintettek és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul meg

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a termékfelelősség alapján

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű gyári visszahívási akcióban részesül.

Adatkategória: személyazonosító adatok (érintett neve, címe), kapcsolattartási adatok (telefonszáma, e-mail címe), gépjármű adatai (rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése), visszahívás oka, visszahívás időpontja, érintettel történő kapcsolatfelvétel időpontja

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik. A visszahívási akció végrehajtásával az Adatkezelő a nevezett adatfeldolgozót megbízhatja.

Forrás: Érintettek, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés

Cél:az érintett számára a szervizakciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartás

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a termékfelelősség alapján, valamint harmadik személy létfontosságú érdeke (élete, testi épsége)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű szervizakcióban részesül

Adatkategória: személyazonosító adatok (érintett neve, címe), kapcsolattartási adatok (telefonszáma, e-mail címe), gépjármű adatai (rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése), visszahívás oka, visszahívás időpontja, érintettel történő kapcsolatfelvétel időpontja

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik. A visszahívási akció végrehajtásával az Adatkezelő a nevezett adatfeldolgozót megbízhatja.

Forrás: Érintettek, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél:Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) vagy képviselő, kapcsolattartó, valamint harmadik személy (pl. tanú, károkozó, sérülést szenvedett fél, stb.) esetében az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait a kárrendezési dokumentáció tartalmazza, abban beazonosíthatók

Adatkategória: Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek

 

Garanciával (jótállással, és meghosszabbított jótállási idővel) kapcsolatos adatkezelés

Cél: jótállással kapcsolatos feladatok ellátása

Jogalap: Jótállás esetén az „egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), meghosszabbított jótállás esetén a megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki vonatkozásában a jótállás felmerül

Adatkategória: személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, gépjármű adatai, jótállás oka, időpontja, megállapítások, megjegyzések

Időtartam: 5 évig

Mód: elektronikusan, papír alapon.

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek.

 

Gyári adatigazolással összefüggő adatkezelés

Cél: gyári adatigazolás beszerzése. Amennyiben érintett adatigazolási igénnyel (műszaki igazolás, környezetvédelmi besorolásról szóló igazolás, motor-átalakításhoz szükséges igazolás, CoC megfelelőségi nyilatkozat) fordul az Adatkezelőhöz, az Adatkezelő beszerzi az igazolást. Ennek céljából kezeli az érintett azonosító és elérhetőségi adatait, és a gépjárművére vonatkozó adatokat

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) vagy kapcsolattartók, képviselők adatainak kezelése jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki gyári adatigazolással kapcsolatos eljárás során megadott adatok alapján beazonosítható.

Adatkategória: személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, gépjármű adatai, konkrét adatigazolás kérelme és az adatigazolás adatai, az adatigazolás érintett számára történő eljuttatásának időpontja

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan, papír alapon.

Adatfeldolgozás: az adatok elektronikus rögzítése az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek.

 

Karosszéria javítással és fényezési szolgáltatással összefüggő adatkezelés

Cél: karosszéria munkák és fényezési feladatok ellátása megrendelés szerint

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) vagy kapcsolattartók, képviselők adatainak kezelése jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki karosszéria javítási és/vagy fényezési feladatok megrendelése során megadott adatok alapján beazonosítható.

Adatkategória: személyazonosító adatok (érintett neve, címe), kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), gépjármű adatai (rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése, kilométeróra állás), igényelt szolgáltatás adata, igényelt kiegészítő szolgáltatások adatai, időpont, autó állapotának leírása, autó tartozékai, üzemanyagszint, kelt, aláírás

Időtartam: amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig, egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Adatfeldolgozás: az elektronikus munkafelvétel az adatfeldolgozó Porsche Hungária Kft. által biztosított elektronikus nyilvántartási rendszerben történik.

Forrás: Érintettek

 

EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés

Cél: EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

A rendelet alapján a gyártók kötelesek gyűjteni a 2021. január 1-jétől nyilvántartásba vett és az (EU) 2017/1151 rendelet 4a. cikkének megfelelően a tüzelőanyag- és/vagy energiafogyasztás nyomon követését szolgáló fedélzeti eszközökkel felszerelt új személygépkocsik és új könnyű haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti adatait azok jármű-azonosító számaival együtt, kivéve, ha a jármű tulajdonosa kifejezetten megtagadja ezen adatoknak a gyártó, annak hivatalos márkakereskedője vagy márkaszervize számára történő rendelkezésre bocsátását.

Jogalap: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: a gépjármű tulajdonosa.

Adatkategória: valós vezetési feltételek melletti üzelőanyag- és/vagy energiafogyasztás adatai, járműazonosító adatok (pl. alvázszám)

Időtartam: a hivatalos márkakereskedők és márkaszervizek addig kezelhetik az adatokat, amíg ezek az adatok a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően továbbításra kerülnek a gyártónak;

a gyártók addig kezelhetik az adatokat, amíg ezek az adatok a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően bejelentésre kerülnek az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felé;

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az adatokat feltöltést követő 20 évig tárolja. A Rendelet szerint cél annak követése, hogy a járművek valós vezetési feltételek melletti teljesítménye hogyan alakul a jármű becsült élettartama alatt, ezért az adatokat egyazon járműre vonatkozóan 15 éven keresztül kell gyűjteni, és azokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 20 évig meg kell őriznie  (Lásd a Rendelet (12) preambulumpontját.)

Mód: elektronikusan, automatizáltan történik

Adattovábbítás: a gépjármű gyártója, az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felé.

Forrás: Érintettek

Egyéb: A járműben a motorvezérlő egység tárolja az üzemanyag-fogyasztást és a megtett távolságot, valamint az elektromos motorral megtett távolságot és az elektromos energiafogyasztást. Ezeket a diagnosztikai egység minden kapcsolatfelvétel (pl. szerviz, javítás) során kiolvassa, összesíti és biztonságos csatornán keresztül továbbítja a gyártó szervere felé, kivéve, ha a tulajdonos tiltakozott az adatkezelés ellen! A tiltakozást a munkalapon meg kell erősíteni!

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatok kezelése ellen! Ebben az esetben a fenti adatok nem kerülnek legyűjtésre, tárolásra, továbbításra.

 

 

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Cél:A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Adatkategória: számlabirtokos neve, bankszámla száma, közlemény, összeg, időpont.

Időtartam: 8 évig

Mód: Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik

Forrás: saját nyilvántartásból, érintettektől

 

Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése

Jogalap: 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján kötelező

Érintettek: Az Adatkezelő minden ügyfele, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő, az ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy kijelölésre kerül. 

Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását is el kell végezni

Adatkategória: 2017. évi LIII. törvény adatkörei

Időtartam: Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés

Cél: jogi kötelezettség teljesítése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés

Cél:a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)

Érintettek: Minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: számlát kiállító fél

 

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás)

Cél:a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatkategória: Lásd biztosítók űrlapjait.

Időtartam: cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, Partner biztosítótársaság

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

Kamerarendszer üzemeltetés

Cél:Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek azonosítása

Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Adatkategória: képmás

Időtartam: Rögzítéstől számított 30 nap felhasználás hiányában

Forrás: Érintettek

 

Álláspályázatra / adatbázisba jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: Az Adatkezelő álláshirdetésére történő jelentkezés és a kiválasztás lebonyolítása. Amennyiben az érintett általánosan jelentkezik, akkor az adatkezelés célja az adatbázisba történő adatrögzítés.

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra vagy adatbázisba történő jelentkezés során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban, egyéb küldött / feltöltött anyagban található és a releváns személyes adatok.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) a következő időben tárolja(k) az adatokat:

 • cél megvalósulásáig (nyitott pozíció betöltéséig), vagy

 • korábban, érintett törlési kérelméig, vagy

 • külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott ideig

 • adatbázisba történő jelentkezés esetén a jelentkezéstől számított 2 évig.

Adatfeldolgozás: Adatkezelő munkaerő közvetítési szolgáltatás során igénybe veszi az álláshirdetésben külön megnevezett szolgáltatók, mint adatfeldolgozók szolgálatásait, amelyek során az adatfeldolgozók a jelentkezők adatait az Adatkezelő utasítására, érdekében és nevében kezelik adatfeldolgozási megállapodás alapján. Az adatfeldolgozók tárhelyszolgáltatási, interjú-készítési, érintettekkel történő kapcsolattartási és egyéb célokból al-adatfeldolgozókat vehetnek igénybe.

A weboldal üzemeltetése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Porsche Hungária Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27., adatvédelmi tisztviselő: Kovács Zoltán, e-mail cím: dpo@porschehungaria.hu; telefon: +36 1 451 5254), mint adatfeldolgozó szolgáltatását, így a weboldalon keresztül küldött adatokat az adatfeldolgozó kezeli.

Adattovábbítás: Hatóság, bíróság, jogi képviselő számára történhet szükség esetén.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik.

Forrás: Érintettek.

Egyéb információ: Az Adatkezelő mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt faji és etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális életére.

 

Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a fenti személyes adatok különleges kategóriájába eső adatot, vagy a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából.  Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.

 

TOVÁBBI ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Kik férhetnek hozzá a kezelt adatokhoz?

 

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói és kizárólag a feladataik ellátása céljából és mértékében kezelhetik.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

                                        

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1191 Budapest, Attila u. 36-38.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@mentesestarsai.hu), vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2023. július hó 10. napján

Verzió: 4.0

                                                                                        Mentes László József ügyvezető

                                                                                   Mentes és Társai Kft.

bottom of page